Search Results "mômôci-"

mômôci-

mômôci- VAI he moves, stirs numômôci I move mômôci s/he moves kumômôcimun you and I move sg : mômôcish Move! pl : mômôciq Move! mômôcit that he moves Áhqi mámôciq Don’t move!