Search Results "máhshaqát"

máhshaqát

máhshaqát NI time of famine máhshaqátash times of famine máhshaqátuk in time of famine Qá musikin mutu pish wáhtoyôn kik niwuci máhshaqát noswutwáwôk niwuci pish ôqiniyôqát And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.
ôqiniyôqát

ôqiniyôqát VII it is severe ôqiniyôqát it is severe ôqiniyôqásh they are severe ôqiniyôqáhk that it is severe ôqiniyôqáhk whenever it is severe Qá musikin mutu pish wáhtoyôn kik niwuci máhshaqát noswutwáwôk niwuci pish ôqiniyôqát And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous.