Search Results "máhchumwihtuwôk"

máhchumwihtuwôk

máhchumwihtuwôk NI wasting, a making of waste máhshumwihtuwôkansh makings of waste máhshumwihtuwôkanuk in a wasting Wusituwôwash qaqish mácituk, máhchumwihtuwôk tá pakowônuwôk máyuk Their feet run to evil, wasting and destruction are in their paths.
pakowônuwôk

pakowônuwôk NI destruction pakowônuwôkansh acts of destruction pakowônuwôkanuk in the destruction Wusituwôwash qaqish mácituk, máhchumwihtuwôk tá pakowônuwôk máyuk Their feet run to evil, wasting and destruction are in their paths.