Search Results "ihtôqat"

ihtôqat

ihtôqat NI story ihtôqatash stories ihtôqatuk in the story Nunicôn, kucuwôhtam ihtôqat ôcimohkôyôn ? My child, would you like me to tell you a story?
áhsup

áhsup NA raccoon áhsupanak raccoons áhsupanuk on the raccoon Yo ihtôqat papômi áhsup this is a story about a raccoon. Cáqan micuwak áhsupanak? What do raccoons eat?
kihtam-

kihtam- VTI listen to it (alternative spelling: kuhkitam-) nukihtam I listen to it kihtam s/he listens to it kukihtamumun you and I listen to it kihtamutuk Let’s listen to it sg : kihtamsh Listen to it! pl : kihtamoq Listen to it! kihtak that he listens to it Piyôsh, kihtamsh yo ihtôqat Come here, listen to this story.
ôcimohkaw-

ôcimohkaw- VTA he tells something to someone, tells someone news or a story nutôcimohkawô I tell a story to someone ôcimohkawáw s/he gives someone the news kutôcimohkawômun you and I tell something to someone sg : ôcimohkaw Tell a story to him! pl : ôcimohkôhq Give the news to him! ôcimohkawutuk Let’s tell a story to him! ôcimohkawôt that he tells a story to him Nunicôn, ihtôqat ôcimohkôyôn? My child, would you like me to tell you a story? Nuks, ôcimohkawum ihtôqat! Yes, tell me a story!
yôwat

yôwat ADV a long time ago, since long ago Ihtôqat kucshun, “Quni-yôwat…” The story began, “Long, long ago…”
micuwôk

micuwôk NI food micuwôkansh foods micuwôkanuk in the food Iyo ponamutuk micuwôk taspowôkanuk Let’s put the food on the table now! Yo ihtôqat papômi áhsup, ôkutakanak awáyáhsak, tá umicuwôkanuw This is a story about a raccoon, the other animals, and their food.
papômi

papômi PREP about, around, concerning Yo ihtôqat papômi áhsup, ôkutakanak awáyáhsak, tá umicuwôkanuw This is a story about a raccoon, the other animals, and their food.