Search Results "hákáts"

hákáts

hákáts NI outer bark of a tree hákátsash bark of different trees hákátsuk on the bark Hákáts iyaki apqáwôk wuci qaci wiqám The outer bark becomes a cover for the outside of the wigwam.
apqáwôk

apqáwôk NI a covering (something that would protect a person from the elements) apqáwôkansh coverings apqáwôkanuk on the covering Hákáts iyaki apqáwôk wuci qaci wiqám The outer bark becomes a cover for the outside of the wigwam.