Search Results "ayaqs"

ayaqs

ayaqs NA star ayaqsak stars ayaqsuk in the star Nitay yôpôwi ayaqs There is an early morning star.
asqitiyá-

asqitiyá- VAI he remains nutasqitiyá I remain asqitiyá s/he remains kutasqitiyámun you and I remain sg : asqitiyásh Remain! pl : asqitiyáq Remain! asqitiyátuk let’s remain! ásqitiyát that he remains Shwi wimatah nupuwak, wipi Ayaqs asqitiyá Three brothers died, only Ayaqs remains.