Search Results "awáhcá-"

awáhcá-

awáhcá- VTI he uses it, uses something nutawáhcá I use it awáhcá s/he uses it kutawáhcámun you and I use it sg : awáhcásh Use it! pl : awáhcáq Use it! awáhcátuk Let’s use it! áwáhcát that he uses it Awáhkômsh takôk tumusum wutqunsh Use the hatchet to cut the branches.