Search Results "asqshôt"

asqshôt

asqshôt NA he who remains asqshôtak they who remain asqshôtuk on he who remains Asqshôt mihkunum môsk He who remains holds the fort.