Search Results "-námôn"

-námôn

-námôn NA DEP son nunámônak my sons nunámônuk on my son nunámôn my son wunámônah his son kunámônun our son (yours and mine) Yo sqáhsihs nutônihs wôk, qá yo mukacuks nunámôn wôk This girl is my daughter and this boy is also my son. Ayunamawáw Davidah, kihtasotah, wôtamwi wunámônah He gave David, the king, a wise son.