Search Results "-hpicák"

-hpicák

-hpicák NI DEP rib n’picák my rib n’picákansh my ribs n’picákanuk on my ribs picák his/her rib m’picák someone’s rib Iwômuw: Sqá piyô wuci inah picák It is said: woman came from man’s rib.