Search Results "-hpôyák"

-hpôyák

-hpôyák NI DEP chest, breast (not a woman’s breasts) m’pôyákansh people’s chests m’pôyákanuk on a breast n’pôyák my chest pôyák his/her chest m’pôyák indefinite possessor Wámi nuwutakis, n’pôyák côci nukucusuto? I am all wet, should I wash my chest?