Search Results "-hkunôk"

-hkunôk

-hkunôk NA DEP head m’kunôkansh unknown heads n’kunôkanuk in my head n’kunôk my head kunôk his/her head m’kunôk someone’s head Waskici n’kunôkanuk áhtá wisq The bowl is on top of my head. Ki áhtá kunôkanuk Dirt is on your head.