Search Results "-hkôt"

-hkôt

-hkôt NI DEP leg n’kôt my leg n’kôtash my legs n’kôtuk on my leg k’kôt your leg, kôt his/her leg m’kôt someone’s leg Ushpunumsh k’kôt! Lift up your leg. Ponamsh k’kôtash nupiyuk Put your legs in the water.