Search Results "ôhkupi"

ôhkupi

ôhkupi NI rum, alcohol, liquor ôhkupish liquors ôhkupik in the rum Ôhkupi mus wusuh kakiwá The rum will make you drunk.