Search Results "ôc’tiyá-"

ôc’tiyá-

ôc’tiyá- VTI he mends it nutôc’tiyáw I mend it ôc’tiyáw she mends it kutôc’tiyáwumun you and I mend it ôc’tiyátuk Let’s mend it! sg : ôc’tiyásh Mend it! pl : ôc’tiyáq Mend it! ôc’tiyák that he mends it Katunumsh kuwáwôpaks qá nutôc’tiyáw Take off your shirt and I will mend it.