Search Results "ánakshwá"

ánakshwá

ánakshwá NI top of the tree ánakshwásh the tops of trees ánakshwák in the top of the tree Ponam wuwac ánakshwák She put her nest in the top of the tree.