Search Results "áhqôhtamaw-"

áhqôhtamaw-

áhqôhtamaw- VTA he forgives him nutáhqôhtamawô I forgive him áhqôhtamawáw s/he forgives him kutáhqôhtamawômun you and I forgive him sg : áhqôhtamaw forgive him! pl : áhqôhtamôhq forgive him! áhqôhtamawutuk Let’s forgive him! áhqôhtamawôt that s/he forgives him Áhqôhtamawum, kuwihqitumôsh Forgive me, please!