Search Results "áhqôhtam-"

áhqôhtam-

áhqôhtam- VTI he forgives it nutáhqôhtam I forgive it áhqôhtam he forgives it kutáhqôhtamumun you and I forgive it sg : áhqôhtamsh Forgive it! pl : áhqôhtamoq Forgive it! áhqôhtamutuk Let’s forgive it! áhqôhtak that s/he forgives it Áhqôhtamsh numatôpáwôkunônash Forgive our sins…